„XVI PARADY POJAZDÓW ZABYTKOWYCH BYTOM 2019”

Parada Pojazdów Zabytkowych odbywa się dnia 14 września 2019 roku w godzinach 09,00 – 17,00 na terenie Bytomia. Organizatorami imprezy są:
Bytomski Klub Pojazdów Zabytkowych i Galeria Motoryzacji i Techniki BOE w Bytomiu.


Wszystkie pojazdy uczestniczące w Paradzie muszą posiadać dokumenty dopuszczające do ruchu oraz obowiązkowe ubezpieczenie. Zalecamy również posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Osoby prowadzące pojazdy muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do kierowania pojazdami zgodnie z wymaganą kategorią.

Każdy uczestnik Parady zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów kodeksu ruchu drogowego przez cały czas trwania imprezy. Dotyczy to zarówno uczestnictwa w ruchu drogowym , jak i zachowania na miejscach parkowania. Przejazd w kolumnie pojazdów kierowany będzie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Bytomiu, dlatego też należy bezwzględnie podporządkować się do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów oraz przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w organizacji imprezy.

Uczestnicy Parady mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających – pod groźbą wszelkich sankcji, jakie nakłada na niego polskie prawo.

Wszystkich uczestników obowiązuje wysoka kultura osobista zarówno na drodze, jak i w miejscach organizowanej imprezy.

Kategorycznie zabrania się wszelkich form niebezpiecznego zachowania na drodze i parkingach. Dotyczy to również „upalania” opon czy strzelania z tłumików.

Wszelkie spory wynikłe w czasie Parady lub związane z jej organizacją wykraczające poza Regulamin będą rozpatrywane z zastosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie ustaw.

Uczestnictwo w XVI Paradzie Pojazdów Zabytkowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób i pojazdów na stronie internetowej Organizatorów, portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych.

formularz zgłoszeniowy 2019 (1)

plakat

zlot_zaproszenie_druk (1)

Pozdrawiam
Adam Jopek
Tel: 694 447 173