Subskrybuj

Rejestracja pojazdów zabytkowych

Kiedy można uznać samochód za zabytkowy? Jeżeli na podstawie specjalnych przepisów został wpisany do:

 • rejestru zabytków ruchomych;
 • został ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 • został wpisany do inwentarza muzealiów (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Kwestie rejestracji pojazdów, w tym pojazdów zabytkowych reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Rejestracja samochodu stanowi czynność niezbędną, bez której poruszanie się pojazdem po drogach jest niedozwolone. Za dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu można otrzymać 50 zł mandatu.

Jak przebiega rejestracja pojazdu zabytkowego w wydziale komunikacji?

W celu rejestracji zabytku (podobnie jak zwykłego samochodu) udajemy się do właściwego, ze względu na nasze miejsce zamieszkania, wydziału komunikacji w gminie/ mieście/ starostwie, gdzie składamy prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości!

Poniżej podpowiadamy co należy załączyć do wniosku o rejestrację pojazdu:

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu (pojazd zabytkowy można zarejestrować pomimo braku dowodu rejestracyjnego, w takiej sytuacji właściciel składa oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że nie jest w posiadaniu dowodu rejestracyjnego – nie zwalnia to jednak właściciela od przedstawienia innych wymaganych dokumentów, jak np. dowodów własności typu: umowy, faktury, postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie).
 2. Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności).
 3. Uwierzytelniona kopia decyzji potwierdzająca wpisanie pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub inwentarzu muzealiów.
 4. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym wraz z protokołem oceny stanu technicznego pojazdu – aby dojechać do stacji kontroli pojazdów celem uzyskania zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu co do zgodności z warunkami technicznymi, można otrzymać tablice tymczasowe. Z wyjątkiem badania technicznego przed pierwszą rejestracją pojazdu jako zabytkowego, pojazd zabytkowy nie podlega obowiązkowi okresowych badań technicznych (nie dotyczy to pojazdu zabytkowego wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego, który podlega corocznym badaniom okresowym).
 5. Karta pojazdu (jeśli była wydana).
 6. Tablice rejestracyjne.

Kto może załatwić sprawę?

 1. Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.
 2. Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.
 3. Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel/ właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie tablic zabytkowych, pozwolenia czasowego oraz nalepki na szybę, jeżeli dotyczy.
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Jakie opłaty należy ponieść?

Opłata za wydanie tablic zabytkowych, druków i innych oznaczeń:

 • dla samochodu zabytkowego: 200,50 zł (tablice rejestracyjne: 100 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych – 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł, nalepki na szybę – 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł);
 • dla motocykla, motoroweru zabytkowego: 131,50 zł (tablica rejestracyjna: 50 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, pozwolenie czasowe 13,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej – 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł).

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 72, 73 ust. 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczeń pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. poz. 681).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
Dane techniczne, historia