Subskrybuj

Wniosek o udostępnienie notatki policyjnej

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym (czyt. Wypadek lub kolizja) jest zobowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC. Niespełnienie tego obowiązku może być potraktowane jako wykroczenie zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń.

W wielu przypadkach uczestnicy kolizji wzywają jednak Policję, która w tej sytuacji sporządza notatkę policyjną (to nic innego jak zaświadczenie o zdarzeniu drogowym), którą Policja będąc na miejscu zdarzenia ma obowiązek wydać na wniosek.

Policja ma obowiązek ustalić przebieg wypadku i wydać zaświadczenie. Postępowanie prowadzone przez Policję w sprawach o wykroczenie (jeżeli zdarzenie drogowe jest kolizją) może skończyć się postępowaniem mandatowym lub skierowaniem sprawy na drogę postępowania karnego w sprawie o wykroczenie.

Jeżeli doszło do kolizji dwóch aut, to w decyzja należy do sprawcy, ustalonego przez Policję. Sprawca może przyjąć mandat, co kończy postępowanie lub odmówić przyjęcia mandatu, co powoduje skierowanie go na drogę postępowania karnego w sprawie o wykroczenie.

Jak uzyskać notatkę policyjną?

Policja jest organem administracyjnym a jej postępowanie reguluje Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Dlatego też notatka policyjna jest zaświadczeniem, którego zasady wydawania reguluje art. 217 KPA. Tym samym wydaje się ją na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, co oznacza nic innego jak konieczność złożenia stosownego wniosku.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia?

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Ile należy zapłacić za wydanie notatki policyjnej?

W myśl ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zaświadczenie, które nas interesuje, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Czy można wyznaczyć pełnomocnika?

Jeżeli działamy przez pełnomocnika, to konieczne jest dokonanie dodatkowej kolejnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa.

 

Pliki do pobrania:

Dane techniczne, historia