Subskrybuj

Wzór umowy kupna/sprzedaży

 UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY

Umowa zawarta w dniu……………………………w……………………………………………………..pomiędzy:
Sprzedającym: …………………………………………………………………………………………..
Ulica, numer, kod, miejscowość: ………………………………………………………………………………………………………………. Dokument tożsamości (seria, numer), wydany przez: ………………………………………………………………………………………………………………. PESEL, NIP: ………………………………………………………………………………………………
a Kupującym: ………………………………………………………………………………………………
Ulica, numer, kod, miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………
Dokument tożsamości (seria, numer), wydany przez: …………………………………………………………………………………………………………………
PESEL, NIP: ………………………………………………………………………………………………..

§ 1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu (marka, model, typ): ………………………………………………………………………………………………, rok produkcji: ………………………………, nr silnika: …………………………………………………..
Nr podwozia: ………………………………………………………………………, nr rejestracyjny: ……………………………………………
Dodatkowe ustalenia: ……………………………………………………………………………………
Pojazd wpisany jest do rejestru zabytków (jeśli dotyczy): ……………………………………

§ 2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych, osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ……………………………………., słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..

§ 4

Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy za kwotę określoną w § 3 niniejszej umowy, której otrzymanie Sprzedający kwituje. Kupujący potwierdza jednocześnie odbiór pojazdu.

§ 5

Kupujący oświadcza, że sprawdził wszelkie oznaczenia numerowe pojazdu będącego przedmiotem umowy, jak również dowodu rejestracyjnego pojazdu, nie wnosząc za zastrzeżeń i uwag.

§ 6

Kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany.

§ 7

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają Kupującego.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………                                                                      ……………..
Sprzedający                                                                       Kupujący

Plik do pobrania:

Dane techniczne, historia